Top Menu

Archive | Spáth qes te Slílk’yap

Spáth qes te Slílk’yap

Letsáxw kwes ye ímex te spáth lhe’á te xálh. Yemí les em tútl’o te slílk’yap. Slílk’yap ew ímexosem ite ew tl’o ó xálh. Kwa kwes xwechómes yutl’ólem su tl’eléxw. Tl’ó te spáth e’qwál yewál, tl’ósu thé:t, “La éltha spáth qésu tl’o el swá te xálh.” Éwe lísi q’ál te slílk’yap, thé:t tútl’o, “Tsel Slílk’yap te […]

Continue Reading 0

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes